ลุ่มพัฒนาและให้บริการสารสนเทศ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์


44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7704-5, 0-2507-7707 โทรสาร 0-2547-5216


แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

ส่งข้อร้องเรียน