คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งานระบบรายงานข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทย
Download
Print
ดาวน์โหลด หนังสือสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย

 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการ Download
โปรแกรม Crystal Report เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับแสดงผล(Report) ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทย มีวิธีการใช้งานดังนี้

 

 

ดูรายละเอียด การกำหนดค่า Internet Explorer กรณี Download ข้อมูลไม่ได้ 
   

Top


การพิมพ์รายงาน
โปรแกรม Crystal Report เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับแสดงผล(Report) ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทย มีวิธีการใช้งานดังนี้ดูรายละเอียด การกำหนดค่า Internet Explorer กรณี Print ข้อมูลไม่ได้
Top


การกำหนดค่า Internet Explorer

แล้วให้เข้า Internet ใหม่อีกครั้ง เพื่อทำการ
Download หรือ Print 
Top


มาตรการและแนวทางในการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
แผนปฏิบัติงานการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙